Algmene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden
Tasty Sparkling

Art.1 - Toepasselijkheid
Tasty Sparkling, gevestigd te Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 64721310. Onderstaande algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die u bij Tasty Sparkling plaatst en alle daaruit voortvloeiende leveringen door Tasty Sparkling aan u. (In deze voorwaarden verder aangehaald als “Tasty Sparkling”). Deze voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Art.2 - Overeenkomst en aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Tasty Sparkling zijn vrijblijvend en Tasty Sparkling behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en of drukfouten. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Tasty Sparkling. Tasty Sparkling is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Tasty Sparkling dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van uw bestelling. Tasty Sparkling zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achtien (18) jaar niet in behandeling nemen.

Art.9 - Prijsregeling en betaling
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van uw betaling. Betaling kan geschieden middels Ideal en/of bankoverschrijving op bankrekeningnummer NL51RABO0307806618 t.n.v. Tasty Sparkling. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Tasty Sparkling gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Art.4 - Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Tasty Sparkling verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Art.5 - Levering
Wanneer een bepaald jaartal van een artikel is uitverkocht, heeft Tasty Sparkling het recht om het opvolgende jaartal van dit artikel te leveren. De door Tasty Sparkling opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Bijdrage aan de bezorging staat vermeld op de site. Voor verzending buiten Nederland gelden andere verzendtarieven. Na uw bestelling nemen wij contact met u op over de definitieve verzendkosten. In het geval dat u de bestelling zelf ophaalt bij ons wijnopslag in Everdingen, komt de bijdrage aan bezorging te vervallen. Dit kan uitsluitend geschieden volgens afspraak en op vertoon van de bevestigingsmail. Bestellingen worden hier maximaal 10 werkdagen na besteldatum voor u gereserveerd.

Art.6 - Aansprakelijkheid en retouren
U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Tasty Sparkling daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de levering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, geeft Tasty Sparkling de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Tasty Sparkling te retourneren. U dient zich echter vooraf schriftelijk (per brief of mail) in contact te stellen met ons. Retourzendingen worden in dit geval slechts door ons geaccepteerd indien de verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Na ontvangst zal het retour te ontvangen bedrag dan (exclusief de door ons eerder gemaakte verzendkosten) aan u worden overgemaakt.

Art.7 - Bestellingen/communicatie
Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Tasty Sparkling, dan wel tussen Tasty Sparkling en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u Tasty Sparkling, is Tasty Sparkling niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Tasty Sparkling.

Art.8 - Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tasty Sparkling in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tasty Sparkling gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tasty Sparkling kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.

Art.9 - Diversen
Indien u aan Tasty Sparkling schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is Tasty Sparkling gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Tasty Sparkling schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

Top